Welkom op www.locaria.com (de ‘Website’) van Locaria Limited, een in Engeland gevestigde onderneming met hoofdkantoor te 4th Floor, 100 Leman Street, Londen, E1 8EU, Verenigd Koninkrijk (‘Wij’, ‘Ons’, ‘Onze’).

BELANGRIJKE KENNISGEVING: LEES DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN (DE ‘ALGEMENE VOORWAARDEN’) AANDACHTIG DOOR VOORDAT U ZICH REGISTREERT OM VAN DE DIENSTEN OP DEZE WEBSITE (DE ‘DIENSTEN’) GEBRUIK TE MAKEN.

DOOR ZICH OP DE WEBSITE TE REGISTEREN EN/OF VAN DE WEBSITE OF DIENSTEN GEBRUIK TE MAKEN, ACCEPTEERT U EN GAAT U AKKOORD MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN. DAARNAAST GARANDEERT U ONS DAT U: (i) 18 JAAR OF OUDER BENT; (ii) WETTELIJK IN STAAT BENT BINDENDE CONTRACTEN AAN TE GAAN; EN (iii) DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN HEBT GELEZEN EN BEGREPEN EN ERMEE AKKOORD GAAT DAT U HIERAAN WETTELIJK BENT GEBONDEN.
INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, DIENT U GEEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENSTEN OP ONZE WEBSITE.

Ons Privacybeleid is een essentieel onderdeel van deze Algemene Voorwaarden en door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden, accepteert u en stemt u in met ons Privacybeleid, dat u hieronder kunt raadplegen.
Wij kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in deze Algemene Voorwaarden. Bekijk deze pagina regelmatig om ervoor te zorgen dat u bekend bent met de nieuwste versie van deze Algemene Voorwaarden. Uw gebruik van deze Website zal onderworpen zijn aan de versie van de Algemene Voorwaarden die op het moment van dergelijk gebruik op deze Website vermeld staat.

Contact met ons opnemen

Indien u contact met ons wenst op te nemen of een klacht over de inhoud van de Website hebt, kunt u gebruikmaken van de onderstaande gegevens:

Locaria Limited
100 Leman Street
Londen
E1 8EU
Verenigd Koninkrijk

E-mail: hello@locaria.com

Registratie

U hoeft zich niet op de Website te registeren om toegang tot de Website te verkrijgen. Zelfs als u nog niet op de Website bent geregistreerd, zal uw gebruik van de Website onderworpen zijn aan deze Algemene Voorwaarden.

Om zich bij ons te registreren, dient u ten minste 18 jaar te zijn. U gaat ermee akkoord dat: (a) alle registratiegegevens die u opgeeft getrouw en nauwkeurig zijn; en (b) dat u de nauwkeurigheid van dergelijke gegevens handhaaft. Door zich bij ons te registeren, bevestigt u dat u ten minste 18 jaar oud bent.

Toegang tot en gebruik van onze website

Toegang tot onze Website is op een tijdelijke basis toegestaan en wij behouden het recht voor om op elk gewenst moment en onaangekondigd de Website (en de daarop beschikbare diensten) terug te trekken of te wijzigen. Indien u een van deze Algemene Voorwaarden overtreedt, eindigt uw toestemming om deze Website te gebruiken automatisch en onmiddellijk en dient u uw gebruik van deze Website onmiddellijk te stoppen en het materiaal dat u van de Website gedownload of uitgeprint hebt, te vernietigen.

U mag de Website niet gebruiken op een ongeschikte of onwettelijke manier of op een manier die in strijd is met wetgeving of licenties die op u van toepassing zijn.

Zonder het bovenstaande te beperken, gaat u ermee akkoord dat, wanneer u van de Website gebruikmaakt, u:

geen enkel onderdeel van de website, via ongeacht welk medium, deelt zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming;

geen anderen intimideert of persoonsgegevens van anderen, die kunnen lijden tot intimidatie, bekendmaakt;

geen onrechtmatig, frauduleus, beledigend, schendend, obsceen, pornografisch, schadelijk, vertrouwelijk, lasterlijk, haatdragend, racistisch, bedreigend of anderszins illegaal of aanstootgevend materiaal of iets wat als strafrechtelijk of civielrechtelijk feit wordt beschouwd, publiceert, deelt, uploadt, opslaat of verspreidt;

geen documenten uploadt die software of ander materiaal bevatten dat het intellectuele-eigendomsrecht is van derden of dat wordt beschermd door privacy- of publiciteitsrechten van derden zonder daarvoor alle benodigde toestemmingen te hebben verkregen;

geen documenten uploadt die virussen, corrupte bestanden of andere software bevatten die de werking van de Website of andere computers verstoren of beschadigen;

geen meerdere logins creëert;

zich niet uitgeeft als een ander;

geen illegale activiteiten promoot;

geen software gebruikt om informatie van de Website te verzamelen; of

niet probeert geld, adverteerders of sponsoren via de Website te verkrijgen.

U gaat akkoord om aan alle redelijke instructies te voldoen die wij u met betrekking tot uw gebruik van de Website geven.

U bent verantwoordelijk voor het verwerven (op eigen kosten) van alle vereiste apparatuur en telecommunicatiediensten die u nodig hebt om toegang tot de Website te verkrijgen. U bent er eveneens verantwoordelijk voor dat geen enkele persoon uw apparatuur zonder uw toestemming gebruikt om toegang tot de Website te verkrijgen. Wij zijn gerechtigd om ervan uit te gaan dat iedereen die toegang tot de Website heeft en die uw apparatuur gebruikt, uw toestemming heeft om dat te doen en u zult verantwoordelijk zijn voor alle toeslagen en kosten die worden gemaakt of aansprakelijkheid die wordt aangegaan door dergelijke personen.

Websites van derden

Onze Website kan links naar andere websites bevatten die ons eigendom en/of eigendom van derden zijn en die niet onder ons beheer staan. Wij staan niet garant noch leggen enige verklaringen af over andere websites die u via deze Website bezoekt of over diensten die door dergelijke websites van derden worden aangeboden. Websites van derden worden niet door ons goedgekeurd, onderhouden, getest of bekrachtigd en u stemt ermee in dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor de inhoud, nauwkeurigheid of naleving van relevante wetten of toegankelijkheid van informatie, gegevens, advies of verklaringen of voor de kwaliteit van de producten of diensten die op dergelijke websites beschikbaar zijn. Links betekenen niet automatisch dat wij of onze Website verwant of geassocieerd zijn aan dergelijke websites van derden. Indien u andere websites bezoekt, doet u dat op uw eigen risico. Daarnaast kan het gebruik van andere websites onderworpen zijn aan uw aanvaarding van aanvullende voorwaarden, waardoor we u aanraden deze aandachtig door te lezen alvorens verder te gaan.

Intellectuele eigendom

‘Intellectuele-eigendomsrechten’ betekenen patenten, rechten op uitvindingen, geregistreerde en niet-geregistreerde handels- en dienstmerken, domeinnamen, geregistreerde ontwerpen en modelrechten, copyright (met inbegrip van dergelijke rechten op computersoftware en databanken), databankrechten en rechten op vertrouwelijke informatie, met inbegrip van knowhow en handelsgeheimen (in alle gevallen voor de volle periode daarvan en verlengingen, herstellingen en vernieuwingen daarvan), toepassingen voor de hiervoor genoemde rechten en het recht om het voorgaande waar dan ook ter wereld toe te passen, en alle soortgelijke rechten waar dan ook ter wereld, met inbegrip van de rechten die reeds bestaan omtrent uitvindingen, ontwerpen, tekeningen en computerprogramma’s;

Alle intellectuele-eigendomsrechten in en op de Website en alle inhoud, al het materiaal en alle informatie op de Website zijn en blijven eigendom van ons of onze licentiegevers.

U mag alle inhoud, al het materiaal en alle informatie die voor u via de Website beschikbaar is gemaakt, bekijken, downloaden en printen onder de volgende voorwaarden:

de inhoud, het materiaal en de informatie mogen enkel voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt; behalve zoals uitdrukkelijk door ons in deze Algemene Voorwaarden is toegestaan. De inhoud, het materiaal en de informatie mogen niet worden gereproduceerd of opgenomen in ander werk of andere publicaties via welk medium dan ook;

de inhoud, het materiaal en de informatie mogen op geen enkele manier worden aangepast, bewerkt, ontleed, gedemonteerd of gewijzigd;

behalve zoals uitdrukkelijk door ons in deze Algemene Voorwaarden is toegestaan; de inhoud, het materiaal en de informatie mogen niet worden verspreid of verkocht aan derden;

u mag geen copyright- of andere eigendomsvermeldingen uit de inhoud, het materiaal of de informatie verwijderen; en

u mag geen onderliggende code die in de Website is opgenomen, kopiëren of gebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;

Toezicht op inhoud van derden; Kennisgeving en verwijdering

U erkent dat wij geen actief toezicht houden op inhoud die op de Website verschijnt en die afkomstig is van websites van derden.

Stuur ons een e-mail indien u vragen of zorgen hebt over het materiaal dat op onze Website verschijnt (ook indien u van mening bent dat de inhoud die op de Website verschijnt uw intellectuele-eigendomsrechten schendt) via: privacy@locaria.com.

Disclaimers

De op deze Website verschafte informatie (tezamen de ‘Informatie’) dient om algemene informatie omtrent een bepaald onderwerp of bepaalde onderwerpen te verschaffen en is niet-uitputtend omtrent dergelijke onderwerpen. Bijgevolg vormt de Informatie geen boekhoudkundige, fiscale, juridische, vermogens-, bedrijfs- of andere professionele adviezen of diensten. Voordat u een beslissing neemt of stappen zet die u persoonlijke financiën of uw onderneming kunnen beïnvloeden, raden wij aan om een bevoegde adviseur te raadplegen.

De Informatie wordt ‘als zodanig’ aangeboden en noch Locaria Limited, noch haar bestuurders, werknemers, agenten of adviseurs geven enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde toezeggingen of garantie omtrent de volledigheid, juistheid, geschiktheid of nauwkeurigheid van de Informatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de redelijkheid van de daarin vermelde projecties, prognoses, schattingen of enige daarmee samenhangende veronderstellingen en enige garanties van geschiktheid voor een bepaald doel, titel, niet-schending, verkoopbaarheid, compatibiliteit, veiligheid of nauwkeurigheid, die hierbij alle uitdrukkelijk zijn uitgesloten voor zover bij wet toegestaan.

Beperking van aansprakelijkheid

Niets in deze Algemene Voorwaarden beperkt of sluit onze aansprakelijkheid uit voor: (a) overlijden of letsel veroorzaakt door onze nalatigheid; (b) door u geleden schade ten gevolge van uw vertrouwen op door ons aan u gemaakte frauduleuze misinterpretaties; of (c) andere aansprakelijkheid die niet bij wet hoeft te zijn beperkt of uitgesloten.

Behoudens de vorige paragraaf stemt u ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn voor: (a) elk directe verlies, vordering of schade; (b) elk indirecte verlies of schade of punitieve, speciale, incidentele of gevolgschade van welk soort dan ook (met inbegrip van, maar niet beperkt tot gemiste besparingen of beschadiging of verlies van gegevens); of (c) elke winstderving, verlies van kansen of verwachte besparingen, zowel direct als indirect en hetzij gebaseerd op een contract, een onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortkomend uit, of op enigerlei wijze verbonden met (i) elk gebruik van deze Website of de Diensten; (ii) elke fout of vertraging van elke component van de Website of de Diensten met inbegrip van, maar niet beperkt tot elke onbeschikbaarheid van de Website of de Diensten, ongeacht de duur van de onbeschikbaarheid; of (iii) elk gebruik van of vertrouwen op informatie, materiaal, software, producten, diensten en bijbehorende afbeeldingen die via de Website worden verkregen, met inbegrip van de Diensten en de Informatie, in alle gevallen, zelfs indien wij gewaarschuwd zijn over de mogelijkheid van dergelijk verlies of dergelijke schade.

Zonder het effect van de voorgaande paragraaf te beperken, kunnen wij, gelet op de risico’s die inherent zijn aan het gebruik van internet, niet aansprakelijk worden gehouden voor schade aan, of virussen die schade kunnen aanrichten aan uw computerapparatuur of andere eigendommen tijdens het gebruiken van of browsen op de Website. Het downloaden of verwerven van materiaal of informatie via de Website wordt naar eigen goedvinden en op eigen risico gedaan en met uw instemming dat u exclusief verantwoordelijk bent voor schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens voortvloeiend uit het downloaden of verwerven van dergelijk materiaal.

U stemt ermee in ons vrij te waren tegen alle claims of juridische procedures die zich door uw gebruik van de Website of door schending van deze Algemene Voorwaarden door u kunnen voortdoen.

Wij zullen u informeren over dergelijke vorderingen of procedures en zullen u op de hoogte stellen van de voortgang van dergelijke vorderingen of procedures.

Beëindiging

Wij mogen de Website verwijderen, de verlening van de Diensten stoppen of uw registratie op de Website op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken om enigerlei reden stopzetten.

U hebt het recht om uw registratie bij de Website op elk gewenst moment te beëindigen door de instructies te volgen zoals deze beschreven zijn in de elektronische nieuwsbrieven die u hebt ontvangen of anderzijds kunt u ons op de hoogte stellen per schriftelijke kennisgeving via de post of via het e-mailadres zoals vermeld in de sectie ‘Contact met ons opnemen’ in deze Algemene Voorwaarden.

De beëindiging van uw registratie, ongeacht de grondslag daarvan, zal noch uw, noch onze opgebouwde rechten en aansprakelijkheden ten tijde van dergelijke beëindiging beïnvloeden.

Gegevensbescherming en privacy

Wij gebruiken enkel de persoonsgegevens die wij in overeenstemming met ons Privacybeleid over u kunnen verzamelen. Ons Privacybeleid vindt u hier. Het Privacybeleid is een essentieel onderdeel van deze Algemene Voorwaarden en het is belangrijk dat u dit leest. Door met deze Algemene Voorwaarden in te stemmen en/of door gebruik te maken van de Website en de Diensten, accepteert en stemt u eveneens in met ons Privacybeleid.

Algemeen

Elke nalatigheid of vertraging in het doen gelden van onze rechten in het kader van deze Algemene Voorwaarden dient niet te worden gezien of beschouwd als opheffing van deze rechten of andere rechten, tenzij wij die opheffing erkennen en er schriftelijk mee in stemmen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn niet bestemd om of niet uitoefenbaar door personen die geen partij uitmaken van deze Algemene Voorwaarden onder de Contracts (Right of Third Parties) Act 1999 of anderszins.

Indien een bepaling of gedeelte van een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden ongeldig, illegaal of onuitvoerbaar is of wordt, zal het overige gedeelte van deze Algemene Voorwaarden geldig en uitvoerbaar blijven.

Deze Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid omvatten al onze verplichtingen en aansprakelijkheden met betrekking tot de Website en de Diensten en vervangen alle vroegere overeenkomsten, verklaringen en afspraken tussen u en ons.

Behoudens de sectie ‘Beperking van aansprakelijkheid’ in deze Algemene Voorwaarden hebt u geen rechtsmiddel met betrekking tot aan u gemaakte onjuiste verklaringen waarop u vertrouwde bij het aangaan van deze Algemene Voorwaarden anders dan de rechtsmiddelen die u hebt voor de schending van de uitdrukkelijke voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden en alle geschillen of claims die voortvloeien uit of in verband met deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan en moeten worden geïnterpreteerd overeenkomstig Engelse wetgeving en de partijen aanvaarden onherroepelijk dat zij zich onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken.

Locaria Ltd is gerechtigd het voordeel van alle overeenkomsten met betrekking tot de Website en de Diensten zonder aankondiging over te dragen en is gerechtigd om alle rechten of verplichtingen hieruit uit te besteden.